Chính sách riêng tư

Sự riêng tư và bảo mật thông tin của bạn là rất quan trọng đối với chúng tôi.

Chính sách Bảo mật của chúng tôi áp dụng cho tất cả những ai truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với các thông lệ được mô tả trong Chính sách Bảo mật này, vui lòng không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn hoặc tương tác với Trang web.

1. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân nào về bạn?
Dữ liệu Cá nhân được sử dụng trong Chính sách Bảo mật này đề cập đến bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân được xác định hoặc có thể nhận dạng, hoặc được định nghĩa theo luật hiện hành. Khi bạn truy cập và tự nguyện tương tác với Trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập Dữ liệu Cá nhân như:
Họ và tên của bạn:
Chi tiết liên hệ (ví dụ: số điện thoại, số fax, địa chỉ e-mail);
Ngày sinh;
Mua hàng và lịch sử đặt hàng; hoặc là Thông tin khác bạn tự nguyện cung cấp.


2. Khi nào chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân về bạn?
Chúng tôi không thu thập bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào từ bạn thông qua Trang web trừ khi bạn tự nguyện tiết lộ thông tin đó. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp Dữ liệu Cá nhân nhất định vào những thời điểm và địa điểm khác nhau trên Trang web. Trong một số trường hợp, nếu bạn chọn không cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân được yêu cầu, bạn có thể không truy cập được vào tất cả Trang web hoặc tham gia vào tất cả các tính năng của Trang web. Ví dụ: chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân từ bạn khi bạn:
Đăng ký, đăng ký hoặc tạo tài khoản với chúng tôi;
Mở hoặc trả lời các đề nghị qua e-mail của chúng tôi;
Khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi thông tin thông qua các cuộc khảo sát khách hàng mà sau đó chúng tôi có thể liên kết với Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi đã thu thập trước đây về bạn;

3. Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân như thế nào?
Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập để cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc để trả lời những thắc mắc của bạn khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm:
Thiết lập một tài khoản trực tuyến để bạn truy cập vào những tính năng nâng cao của chúng tôi;
Xác định xem bạn có phải là ứng viên phù hợp cho bất kỳ công việc đang mở nào tại An Pha hay không;
Cung cấp dịch vụ khách hàng (ví dụ: trả lời câu hỏi của bạn hoặc phản hồi yêu cầu);
Gửi cho bạn lời nhắc, cập nhật, hỗ trợ, tin nhắn quản trị, bản tin dịch vụ và thông tin được yêu cầu; và
Liên lạc và cung cấp thông tin bổ sung mà bạn có thể quan tâm về An Pha và các đối tác kinh doanh bên thứ ba của chúng tôi theo yêu cầu của bạn;
Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập khi chúng tôi có lý do kinh doanh hợp pháp để làm như vậy, do bên thứ ba hoặc chúng tôi theo đuổi, miễn là dữ liệu đó tương thích với các quyền và mong đợi của bạn về quyền riêng tư. Điều này bao gồm:
Vận hành, duy trì và cải thiện Trang web, các dịch vụ của chúng tôi và các sản phẩm của chúng tôi;
Thực hiện phân tích và thực hiện nghiên cứu khách hàng;
Xác thực khả năng của bạn trong việc truy cập và / hoặc sử dụng một số sản phẩm hoặc dịch vụ có thể chỉ dành cho những cá nhân đáp ứng các yêu cầu hoặc tiêu chí về tính đủ điều kiện nhất định, chẳng hạn như các chuyên gia chăm sóc sức khỏe;
Cải thiện Trang web, dịch vụ khách hàng, sản phẩm và dịch vụ và trải nghiệm người dùng tổng thể;
Nâng cao thông tin khác mà chúng tôi có về bạn để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về bạn và xác định sở thích của bạn;
Xác định sở thích của bạn để chúng tôi có thể thông báo cho bạn về các sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi mới hoặc bổ sung mà bạn có thể quan tâm;
An Pha cũng có cơ sở pháp lý để sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn:
Để ngăn ngừa gian lận, an toàn công cộng và thực thi các nghĩa vụ báo cáo công ty của chúng tôi và Điều khoản và Điều kiện,
Để tuân thủ luật pháp, quy định, lệnh tòa, trát đòi hầu tòa hoặc quy trình pháp lý khác.
Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin được thu thập như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này với sự đồng ý “chọn tham gia” của bạn khi luật pháp yêu cầu, để cung cấp cho bạn thông tin về hàng hóa hoặc dịch vụ mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm. Thông tin sẽ được chia sẻ nội bộ trên cơ sở cần biết và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoài các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, những người xử lý thông tin thay mặt chúng tôi.


4. Còn dữ liệu cá nhân nhạy cảm thì sao?
Dữ liệu cá nhân nhạy cảm (còn được gọi là “Danh mục dữ liệu cá nhân đặc biệt”) được sử dụng trong Chính sách quyền riêng tư có nghĩa là thông tin liên quan đến chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc, quan điểm chính trị, tôn giáo hoặc tín ngưỡng khác, sức khỏe, dữ liệu di truyền hoặc sinh trắc học, đời sống tình dục hoặc xu hướng tình dục của bạn , lý lịch hoặc tư cách thành viên công đoàn. An Pha chỉ thu thập Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm trong những trường hợp giới hạn sau:
Với sự đồng ý rõ ràng của bạn;
Để bảo vệ lợi ích quan trọng của bạn hoặc người khác, trong trường hợp bạn không có khả năng về mặt thể chất hoặc pháp lý để đưa ra sự đồng ý;
Trong trường hợp việc xử lý là cần thiết cho mục đích phòng bệnh hoặc y học nghề nghiệp, cung cấp dịch vụ chăm sóc hoặc điều trị sức khỏe hoặc xã hội hoặc quản lý các hệ thống và dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc xã hội trên cơ sở luật Quốc gia hoặc theo hợp đồng với chuyên gia y tế ; hoặc là
Để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý, hoặc trong phạm vi được luật hiện hành cho phép và yêu cầu.
Trừ khi luật hiện hành có yêu cầu khác, bạn không bắt buộc phải cung cấp cho chúng tôi bất kỳ Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm nào của bạn khi sử dụng Trang web của chúng tôi. Nếu bạn chọn không, quyết định của bạn sẽ không ngăn cản bạn sử dụng Trang web của chúng tôi.


5. Chúng tôi thu thập những thông tin nào khác?
Giống như với nhiều trang web khác, khi bạn điều hướng và tương tác với Trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng công nghệ thu thập tự động để thu thập thông tin nhất định về thiết bị, hành động duyệt và các mẫu của bạn, bao gồm:
Chi tiết về các lần bạn truy cập Trang web của chúng tôi, bao gồm các tài nguyên mà bạn truy cập và sử dụng trên Trang web của chúng tôi, dữ liệu lưu lượng truy cập, dữ liệu vị trí, nhật ký, ngôn ngữ;
Ngày và giờ truy cập, tần suất và các dữ liệu liên lạc khác;
Thông tin về máy tính và kết nối internet của bạn, bao gồm hệ điều hành, miền máy chủ lưu trữ và loại trình duyệt (ví dụ: Internet Explorer); hoặc là
Chi tiết về các trang web giới thiệu (URL).
Thông tin chúng tôi thu thập tự động là dữ liệu thống kê giúp chúng tôi cải thiện Trang web của mình và cung cấp dịch vụ tốt hơn và được cá nhân hóa hơn.