Hướng dẫn sử dụng

Trước khi sử dụng nhiều dịch vụ hữu ích được cung cấp tại đây, vui lòng dành một phút để đảm bảo rằng bạn hiểu các Điều khoản & Điều kiện (“Điều khoản”) này, chi phối quyền truy cập và sử dụng Trang web của bạn. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web (bao gồm tất cả nội dung và chức năng), bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này và bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho các chương trình nhất định mà bạn có thể chọn tham gia.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ Điều khoản nào trong số này, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng Trang web. Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với các điều khoản trong Chính sách bảo mật của chúng tôi, trong đó giải thích thông tin nào chúng tôi thu thập, cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin, chính sách của chúng tôi để bảo vệ và tiết lộ thông tin cũng như các tùy chọn bạn có liên quan đến thông tin của mình.

An Pha bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi, thực hiện cập nhật hoặc thay đổi đối với Trang web và các Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Chú giải “Cập nhật lần cuối” ở trên cho biết thời điểm các Điều khoản này được thay đổi lần cuối. Tất cả các thay đổi có hiệu lực ngay khi đăng lên Trang web.

Việc tiếp tục sử dụng Trang web sau khi đăng các điều khoản sửa đổi sẽ cho thấy sự thừa nhận và đồng ý của bạn bị ràng buộc bởi các Điều khoản sửa đổi. Vì lý do này, chúng tôi khuyến khích bạn xem lại các Điều khoản này bất cứ khi nào bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Một số điều khoản nhất định của các Điều khoản này có thể được thay thế bằng các thông báo hoặc điều khoản pháp lý được chỉ định rõ ràng trên các trang cụ thể tại Trang web này.