Điều khoản sử dụng

An Pha Technology Co., Ltd. (“An Pha”, “chúng tôi”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) sở hữu và vận hành trang web, phiên bản di động, tất cả phần mềm cơ bản, (hoặc là bên được cấp phép) và bất kỳ các trang web chúng tôi có hiện tại hoặc trong tương lai tham chiếu đến các Điều khoản & Điều kiện này (gọi chung là “Trang web”).

Trước khi tận dụng nhiều dịch vụ hữu ích được cung cấp tại đây, vui lòng dành một phút để đảm bảo rằng bạn hiểu các Điều khoản & Điều kiện (“Điều khoản”) này, chi phối quyền truy cập và sử dụng Trang web của bạn.

1. Độ tuổi giới hạn
Trang web này được coi là một trang web dành cho đối tượng chung, độ tuổi không bị giới hạn. Nếu bạn sử dụng Trang web này để đăng ký tài khoản hoặc tham gia các cuộc khảo sát trực tuyến, bạn xác nhận rằng bạn từ 18 tuổi trở lên hoặc được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và được hoàn toàn có thể và đủ thẩm quyền để tham gia và tuân thủ các điều khoản, điều kiện, nghĩa vụ, xác nhận, tuyên bố và bảo đảm được quy định trong các Điều khoản này, Chính sách quyền riêng tư và Điều khoản của chúng tôi. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn tin rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân liên quan đến Trang web.

2. Hành vi bị cấm sử dụng
Khi sử dụng Trang web, bạn đồng ý không:

(i) Làm gián đoạn, làm hỏng, can thiệp, vi phạm bảo mật hoặc cố gắng truy cập trái phép vào Trang web hoặc bất kỳ mạng máy tính nào; (ii) Ngăn chặn bất kỳ biện pháp công nghệ nào được thực hiện bởi An Pha hoặc bất kỳ nhà cung cấp nào của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác (bao gồm cả một người dùng khác của Trang web) để bảo vệ Trang web;

(iii) Sử dụng Trang web của chúng tôi theo bất kỳ cách nào có thể vô hiệu hóa, quá tải, làm hỏng hoặc làm suy yếu Trang web của chúng tôi hoặc can thiệp vào việc sử dụng Trang web của bất kỳ bên nào khác, bao gồm khả năng họ tham gia vào các hoạt động thời gian thực thông qua Trang web của chúng tôi;

(iv) Tải lên, truyền, phân phát hoặc chạy bất kỳ vi rút máy tính, hoặc bất kỳ mã máy tính hoặc tài liệu nào khác có thể gây hại hoặc thay đổi máy tính, thiết bị di động, mạng máy tính, mạng truyền thông, dữ liệu, Trang web, hoặc bất kỳ hệ thống, thiết bị hoặc tài sản nào khác;

(v) Sử dụng bất kỳ rô bốt phần mềm, trình thu thập thông tin, trình thu thập thông tin hoặc thiết bị, quy trình hoặc phương tiện tự động nào khác để truy cập Trang web của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm theo dõi hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào trên Trang web của chúng tôi;

(vi) Truyền hoặc gửi bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mại nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi, bao gồm bất kỳ “thư rác”, “thư dây chuyền”, “thư rác” hoặc bất kỳ lời chào mời tương tự nào khác;

(vii) Cố gắng lấy mật khẩu, tài khoản, thông tin xác thực hoặc thông tin bảo mật khác từ bất kỳ người dùng nào khác; hoặc gây nguy hiểm cho bảo mật tài khoản của bạn hoặc tài khoản của bất kỳ ai khác (ví dụ: bằng cách cho phép một cá nhân khác đăng nhập vào Trang web với tư cách là bạn);

(viii) Mạo danh hoặc cố gắng mạo danh An Pha, nhân viên của An Pha, người dùng Trang web khác hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, bằng cách sử dụng địa chỉ email hoặc tên hiển thị liên quan đến bất kỳ điều nào ở trên);

(ix) Sử dụng Trang web của chúng tôi theo bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào của địa phương hoặc quốc tế;

(x) Gửi, cố ý nhận, tải lên, tải xuống, sử dụng hoặc sử dụng lại bất kỳ Nội dung nào không tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu cầu đặt ra trong các Điều khoản này;

(xi) Tham gia vào bất kỳ hành vi nào khác hạn chế hoặc kìm hãm việc sử dụng hoặc hưởng thụ Trang web của bất kỳ ai hoặc hành vi này, theo xác định của chúng tôi, có thể gây hại cho chúng tôi hoặc người dùng Trang web của chúng tôi hoặc khiến họ phải chịu trách nhiệm pháp lý; hoặc

(xii) Nếu không, cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Trang web của chúng tôi.


3. Giới hạn tranh chấp
Bạn đồng ý rằng bất kể quy chế hoặc luật nào ngược lại, mọi Tranh chấp phải được đệ trình trong vòng một (1) năm sau khi xảy ra sự kiện hoặc sự kiện làm phát sinh Tranh chấp, hoặc bạn từ bỏ quyền theo đuổi bất kỳ Tranh chấp nào dựa trên đó sự kiện hoặc sự kiện mãi mãi.


4. Thời hạn có hiệu lực
Các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ miễn là bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Trang web. Chúng tôi có thể, có hoặc không cần thông báo trước, chấm dứt bất kỳ quyền nào được cấp bởi các Điều khoản này mà không có lý do. Bạn phải tuân thủ ngay lập tức với bất kỳ sự chấm dứt nào hoặc thông báo khác, bao gồm, nếu có, bằng cách ngừng tất cả việc sử dụng Trang web.

* Liên hệ chúng tôi
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các Điều khoản này, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi.